Eduardo Rivera, Extreme Ghostbusters, Columbia TriStar, 1997

Eduardo Rivera, Extreme Ghostbusters, Columbia TriStar, 1997