Hao Jingfang and Ken Liu

Photo of Hao Jingfang and Ken Liu, from MidAmeriCon II’S Twitter feed: