Sayuri Yoshinaga as Nobuko (Nagasaki - Memories of My Son) Yamada Yoji, 2016

Sayuri Yoshinaga as Nobuko (Nagasaki – Memories of My Son) Yamada Yoji, 2016