Shingo, Kiyoshi & Gakuto from Prison School. Story & art by Akira Hiramoto. Yen Press/Kodansha.

Shingo, Kiyoshi & Gakuto from Prison School. Story & art by Akira Hiramoto. Yen Press/Kodansha.