Kiyoshi, Gakuto & Meiko from Prison School. Story & art by Akira Hiramoto. Yen Press/Kodansha.

Kiyoshi, Gakuto & Meiko from Prison School. Story & art by Akira Hiramoto. Yen Press/Kodansha.