Meiko Shiraki from Prison School. Art by Akira Hiramoto. Yen Press/Kodansha.

Meiko Shiraki from Prison School. Art by Akira Hiramoto. Yen Press/Kodansha.