Shaman King volume 12, Apollo, Hiroyuki Takei, Viz

Shaman King volume 12, Apollo, Hiroyuki Takei, Viz