Rosie Stark, Valkyria Chronicles, Takeshi Ozawa

Rosie Stark, Valkyria Chronicles, Takeshi Ozawa