Naruto's Kakashi without his mask. Art by Masashi Kishimoto. VIZ Media/Shueisha.

Naruto’s Kakashi without his mask. Art by Masashi Kishimoto. VIZ Media/Shueisha.