Batou, Ghost in the Shell manga, Masamune Shirow

Batou, Ghost in the Shell manga, Masamune Shirow