Death Note. Story by Tsugumi Ohba & Art by Takeshi Obata. VIZ Media/Shuesha.

Death Note. Story by Tsugumi Ohba & Art by Takeshi Obata. VIZ Media/Shuesha.