Baby Alive Babydolls. Courtesy of Nadia Bauman.

Baby Alive Babydolls