Harvey Pekar, photograph taken by Seth Kushner, date unknown

Harvey Pekar, photograph taken by Seth Kushner, date unknown

Leave a Reply