Kiryuu Touga, Revolutionary Girl Utena. © 1997 BE-PAPAS/CHIHO SAITO/SHOGAKUKAN • SHOKAKU • TV TOKYO.

Kiryuu Touga, Revolutionary Girl Utena. © 1997 BE-PAPAS/CHIHO SAITO/SHOGAKUKAN • SHOKAKU • TV TOKYO.