Naruto Uzumaki from Naruto Shippuden episode 162. Original story & art by Masashi Kishimoto. Studio Pierrot, 2007-2015.

Naruto Uzumaki from Naruto Shippuden episode 162. Original story & art by Masashi Kishimoto. Studio Pierrot, 2007-2015.