Tawny Scrawny Lion by Kathryn Jackson, Gustav Tenggren

Tawny Scrawny Lion
by Kathryn Jackson, Gustav Tenggren