Hiro Mashima, Fairy Tail, Kodansha

Hiro Mashima, Fairy Tail, Kodansha