ObviousState, etsy, Sylvia Plath, 2014

ObviousState, etsy, Sylvia Plath, 2014