Priya Shakti city mural with AR

Priya Shakti city mural with AR from Priya Shaki Facebook page