Sarah Horrocks, Bruise, 2014, Sacred Prism

Sarah Horrocks, Bruise, 2014, Sacred Prism