My Love Story!!, 俺物語!!, Kazune Kawahara, Aruko, Shueisha, Viz

My Love Story!!, 俺物語!!, Kazune Kawahara, Aruko, Shueisha, Viz