Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, volume 2, spine, Hajime Isayama, Kodansha

Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, volume 2, spine, Hajime Isayama, Kodansha