Pavitr Prabhakar, Sharad Devarajan, Suresh Seetharaman, and Jeevan J. Kang with Marvel Comics, Gotham Entertainment Group, 2004

Pavitr Prabhakar, Sharad Devarajan, Suresh Seetharaman, and Jeevan J. Kang with Marvel Comics, Gotham Entertainment Group, 2004