Kelly Kanayama, Pony sketch, 2014

Kelly Kanayama, Pony sketch, 2014