James Harvey, Masterplasty, 2014

James Harvey, Masterplasty, 2014