Foligatto, Humanoids, 2014, Alexios Tjojas (writer), Nicolas de Crécy (artist)

Foligatto, Humanoids, 2014, Alexios Tjojas (writer), Nicolas de Crécy (artist)